آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

طراحی و ساخت تاندیش برگردان

تمیز کاری تاندیش ها و جلوگیری از ریزش نسوز تاندیش در اثر ضربه علت اصلی تعریف این پروژه بود که تقریبا انجام شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.