آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

اجراي لانس سوپرسونیک دیواره کوره های قوس الکتریکی

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮیکی ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺩهند ﻭ ﺭﻭﺵ‌های نوین ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮیکی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﺭﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮیکی، ﺭﻭﺵ بهینه‌سازی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯﻱ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯی الکتریکی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ بکارگیری ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﮐﻮﺭﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ تولید ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ. امروزه استفاده از انرژی شیمیایی در کنار انرژی الکتریکی در کوره‌های قوس الکتریکی امری بی‌بدیل است. بسته به هزینه محلی انرژي الکتریکی و گاز طبیعی و همچنین میزان بهرهوري مورد نیاز ،EAF مقادیري انرژي الکتریکی توسط انرژي شیمیایی از طریق مشعل‌هاي اکسیژن-گاز و لنس هاي اکسیژن جایگزین می‌شوند.  لازم به ذکر است در تمام شرکت‌های فولادسازی کشور که دارای این تکنولوژی هستند طراحی و نصب اولیه، توسط شرکت‌های خارجی انجام شده است. مزایای این عملیات به شرح زیر است:

کاهش زمان قوس، کاهش زمان توقفات Setup هر ذوب، افزایش میزان تولید، کاهش مصرف الکترود، کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف نسوز، حذف کامل مصرف لوله لنس سرامیکی، کاهش زمان Tap to Tap، کاهش توقفات اضطراری، کاهش توقفات برنامه ریزی شده، کاهش حوادث و افزایش ایمنی

سیستم تزریق اکسیژن و کک ، یک سیستم جامع و دارای دو لنس تزریق است که هر لنس شامل یک خط اصلی (Main)، یک خط پوشش دهی لنس (Shrouding) و یک خط گاز (CH4) می باشد. کارکرد سیستم دارای دو عملکرد اتوماتیک و دستی خواهد بود.