اخبار شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر

آگهی مناقصه دو مرحله ای تامین مواد نسوز کاری کوره ، پاتیل وتاندیش

این شرکت در نظر دارد تأمین مواد نسوزکاری کوره، پاتیل و تاندیش کارخانه فولاد سازی خود را در قالب مناقصه عمومی دو مرحله ای به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته به سایت اینترنتی شرکت به نشانی MSTEEL.ir مراجعه اسناد مناقصه را دریافت، تکمیل، مهر و امضا نموده و نسبت به تحویل پاکات به دبیرخانه شرکت واقع در جاده کرمان بردسیر - کیلومتر 4 جاده نگار - کارخانه شرکت یا دفتر مرکزی تهران به نشانی، بلوار دادمان – خیابان فخار مقدم – کوچه گلبرگ یکم غربی – پلاک 4 واحد 2 اقدام نمایند. آخرين مهلت تحويل پاکات حداكثر تا پايان وقت اداري...
ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی خدمات نسوزکاری شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر

این شرکت در نظر دارد عملیات اجرایی خدمات نسوزکاری کوره، پاتیل و تاندیش کارخانه فولاد سازی خود را در قالب مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته به سایت اینترنتی شرکت به نشانی MSTEEL.ir مراجعه اسناد مناقصه را دریافت، تکمیل، مهر و امضا نموده و نسبت به تحویل پاکات به دبیرخانه شرکت واقع در جاده کرمان بردسیر - کیلومتر 4 جاده نگار - کارخانه شرکت یا دفتر مرکزی تهران به نشانی، بلوار دادمان – خیابان فخار مقدم – کوچه گلبرگ یکم غربی – پلاک 4 واحد 2 اقدام نمایند. آخرين مهلت تحويل پاکات حداكثر تا پايان وقت...
ادامه مطلب