قیمت روز انواع میلگرد استاندارد در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

 

تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

میلگرد آجدار A3

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۲۴۰ ۴۱۸۰ ۴۱۵۰ ۴۱۲۰ ۴۱۵۰ ۴۱۲۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان

میلگرد آجدار A2

سایز ۱۰ سایز ۱۲ سایز ۱۴ سایز ۱۶ سایز ۱۸ سایز ۲۰ سایز ۲۲ سایز ۲۵ سایز ۲۸ سایز ۳۲
۴۲۲۰ ۴۱۵۰ ۴۱۲۰ ۴۱۲۰
تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان تومان