میلگرد

میلگرد

در کارخانۀ نورد شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر میلگردهای سایز ۱۰ تا ۳۲ تولید می شوند. رعایت استاندارهای لازم در تولید، کیفیت و اهمیت به کاهش درصد ضایعات حاصل از تولید و رعایت حقوق مصرف کننده از جمله فاکتور هایی هستند که به آنها توجه می شود.

همچنین در این کارخانه از تکنولوژی ترمکس برای ساخت انواع میلگرد استفاده می شود.

تولید میلگرد آجدار از اندازه ۸ میلیمتر تا ۳۲ میلیمتر در گریدهای AII   و AIII

 

 

خواص مکانیکی محصولات

 

 

 

طبقه بندی

 

 

علامت مشخصه

آزمون کشش
حداقل تنش تسلیم

 

N/(mm)2

حداقل مقاومت کششی

 

N/(mm)2

حداقل ازدیاد طول نسبی (درصد) A10
میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰ ۳۴۰ ۵۰۰ ۱۵
میلگرد آجدار جناغی آج ۴۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۲

 

مشخصات ابعادی و وزن محصولات(میلگرد)

 

قطر اسمی میلگرد سطح مقطع اسمی

 

(میلی متر مربع)

حداقل ارتفاع آج عرضی

 

(میلی متر)

پهنای آج عرضی (میلی متر) آج طولی

 

(میلی متر)

وزن واحد طول

 

(Kg/m)

رواداری وزن

 

(درصد)

¼ از وسط دروسط حداکثر حداقل پهنای اسمی ارتفاع حداکثر
۸ ۵۰٫۳ ۰٫۲۳۶ ۰٫۵۲ ۱٫۶ ۰٫۸ ۰٫۸ ۰٫۸ ۰٫۳۹۵ ±8
۱۰ ۷۸٫۵ ۰٫۴۵ ۰٫۶۵ ۲٫۰ ۱٫۰ ۱٫۰ ۱٫۰ ۰٫۶۱۶ ۶ ±
۱۲ ۱۱۳٫۱ ۰٫۵۴ ۰٫۷۸ ۲٫۴ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲ ۰٫۸۸۸ ۶ ±
۱۴ ۱۵۴ ۰٫۶۳ ۰٫۹۱ ۲٫۸ ۱٫۴ ۱٫۴ ۱٫۴ ۱٫۲۱ ±5
۱۶ ۲۰۱ ۰٫۷۲ ۱٫۰۴ ۳٫۲ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۵۸ ۵ ±
۱۸ ۲۵۴ ۰٫۸۱ ۱٫۱۷ ۳٫۶ ۱٫۸ ۱٫۸ ۱٫۸ ۲٫۰۰ ۵ ±
۲۰ ۳۱۴ ۰٫۹۰ ۱٫۳۰ ۴٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۴۷ ۵ ±
۲۲ ۳۸۰ ۰٫۹۹ ۱٫۴۳ ۴٫۴ ۲٫۲ ۲٫۲ ۲٫۲ ۲٫۹۸ ۵ ±
۲۵ ۴۹۱ ۱٫۱۳ ۱٫۶۳ ۵٫۰ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲٫۵ ۳٫۸۵ ۴ ±
۲۸ ۶۱۶ ۱٫۲۶ ۱٫۸۲ ۵٫۶ ۲٫۸ ۲٫۸ ۲٫۸ ۴٫۸۳ ۴ ±
۳۲ ۸۰۴ ۱٫۴۴ ۲٫۰۸ ۶٫۴ ۳٫۲ ۳٫۲ ۳٫۲ ۶٫۳۱ ۴ ±