ارزش های سازمان

ارزش های سازمانی در شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر مبنای تعیین و سیاست ها هستند و بر اساس آنها خط مشی های سازمان و شیوه رفتار کارکنان مشخـص می شود. این ارزش ها هدایتگر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده و اهمیت بسزایی دارند. اصولی که در ادامه بیان می شوند، زیربنای فرهنگی سازمان هستند که سرلوحه کار و عملکرد اعضا و کارکنان قرار می گیرند.

  • رعایت ارزشهای اسلامی وانسانی
  • مشتری مداری
  • شایسته سالاری
  • کار گروهی 
  • بهبود مستمر
  • مسئولیت اجتماعی 
  • تکریم نیروی انسانی
  • حمایت از محیط زیست
  • توسعه و پژوهش