آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی خدمات نسوزکاری شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر

این شرکت در نظر دارد عملیات اجرایی خدمات نسوزکاری کوره، پاتیل و تاندیش کارخانه فولاد سازی خود را در قالب مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته به سایت اینترنتی شرکت به نشانی MSTEEL.ir مراجعه اسناد مناقصه را دریافت، تکمیل، مهر و امضا نموده و نسبت به تحویل پاکات به دبیرخانه شرکت واقع در جاده کرمان بردسیر – کیلومتر ۴ جاده نگار – کارخانه شرکت یا دفتر مرکزی تهران به نشانی، بلوار دادمان – خیابان فخار مقدم – کوچه گلبرگ یکم غربی – پلاک ۴ واحد ۲ اقدام نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ خواهد بود. شرکت مناقصه گزار در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

جهت دانلود اسناد مناقصه عمومی عملیات اجرایی خدمات نسوزکاری شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


دانلود اسناد مناقصه